JA11固件汇总飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:3 阅读:722   2024-06-21 10:59:47

需要使用电脑进行升级
JA11 V1.7固件更改点如下:                                                                     2024.06

 

1,修复连接部分手机使用时声道不平衡或杂音问题;
2,增强运行稳定性。

 

JA11 V1.7固件下载链接:点击
3条回复 正序排序 倒序排序  GO!